Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 366 w Warszawie

Przedszkole nr 366 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 366 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 366 w Warszawie
 • Adres: ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa
 • E-mail: IWroblewska@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 222594115

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej uliczce, prowadzą do niego 3 schody wraz z podjazdem dla wózków. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczości może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind osobowych, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Blok żywieniowy posiada korytarz, windę towarową oraz schody prowadzące do piwnicy.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania ani na miejscu ani on-line z tłumacza języka migowego

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola.

Skip to content