Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

Opłaty za przedszkole

Zasady wnoszenia opłat

Dnia 1 września 2017 r. wejdzie w życie Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady m. st. Warszawy w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w całym czasie jego pracy
 • Treść uchwały UCHWAŁA NR XLIX12052017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 • Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków. Za dwa posiłki śniadanie i obiad pobiera się opłatę w wysokości 80% stawki dziennej, a za obiad i podwieczorek 70% stawki dziennej, a za obiad 50%.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą pełną opłatę za wyżywienie dziecka wg stawki dziennej ustalonej w oparciu o aktualne ceny produktów spożywczych i obowiązujących norm żywieniowych.
 • Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu.
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty nie pobiera się. Rodzic lub opiekun prawny informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00. Nieobecność można
zgłosić:
osobiście (wpis do zeszytu nieobecności dziecka w przedszkolu)
pocztą elektroniczną (przedszkole366@onet.pl),
telefonicznie (22 259 41 15) w godzinach 8.00 – 9.00. (Zarządzenie NR 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r.)

 • Opłaty: za wyżywienie wnosi się z góry w okresach miesięcznych nie później niż do dnia 15-go każdego miesiąca.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z pomocy opieki społecznej, która pokrywa koszty żywienia dziecka w Przedszkolu.
 • Informacja o wyznaczonych terminach pobierania opłat wywieszana jest na tablicy ogłoszeń.

Odpłatność za żywienie

W każdym miesiącu wywieszamy na tablicy informacyjnej w przedszkolu, terminy przyjmowania opłat za żywienie. Prosimy o terminowe wpłaty, zgodnie
z podanymi dniami i godzinami. Jednocześnie przypominamy, że Rodzice obowiązani są wnosić opłaty w ustalonych terminach, bez względu na ewentualną, dłuższą nieobecność dziecka.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

 • 10,00 zł
 • Śniadanie i obiad: 8,00 zł
 • Obiad i podwieczorek: 7,00  zł
 • Obiad 5,00  zł

Forma regulowania opłaty za żywienie

 • 1. Wpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy – opłata za żywienie:

69103015080000000550327066

Ogłoszenia

 • ♦ 3 marca "Obchody Dnia Dentysty"
 • ♦06 - 10 marca "Kolorowy Tydzień"
 • 06.03- poniedziałek- czerwony
 •  07.03. - wtorek – niebieski
 • 08.03. - środa – żółty
 •  09.03. - czwartek – zielony
 • 10.03. - piątek – pomarańczowy
 • ♦ 17 marca Warsztaty Labolo grupy III – IX
 • ♦ 20 marca Pokaz Mobilnego Planetarium ((temat: „Rodzina Słońca”) + warsztaty (temat: „Najpiękniejszy gwiazdozbiór”)
 • ♦ 22 marca "Obchody Światowego Dnia Wody"
 • ♦ 24 marca godz. 11.00 "Spotkanie z Filharmonią"grupy III – IX wyjście do DK Alternatywy
 • ♦ Dyżur wakacyjny  w naszym przedszkolu 03.07-21.07.2023 więcej informacji w zakładce "Opieka wakacyjna"
Skip to content