Przejdź do treści

Przedszkole nr 366

Program Edukacji Kulturalnej Przedszkola nr 366

    Kulturalne podróże przedszkolaka

            

 

                                         „ Każdy naród żyje

                                                               dziełami swojej kultury”

                                                (Jan Paweł II)

Kultura stanowi bogactwo narodu, jest jego siłą, pozwala chronić jego dziedzictwo, wartości i przekazywać je następnym pokoleniom.

Dziś wiele mówi się o edukacji kulturalnej i o tym jak ważna jest jej obecność w działaniach z najmłodszymi. Bowiem to właśnie  w dzieciństwie najłatwiej kształtować, zaszczepiać, rozbudzać zainteresowania kulturą we wszystkich jej przejawach, a przyzwyczajenia i nawyki będą towarzyszyły dziecku przez całe życie. Obcowanie z kulturą pozwala kształtować u „maluczkich” wrażliwość społeczną, emocjonalną, estetyczną, pozwala rozwijać zmysły nabywać nowe umiejętności i wiedzę. Ucząc dzieci rozumienia i odbierania kultury, warto zadbać o to, by były zarówno jej odbiorcami i to aktywnymi jak i twórcami.

We wprowadzaniu dziecka w świat kultury istotną rolę odgrywa edukacja przedszkolna. Właśnie dlatego nasza placówka  stawia sobie za zadanie podniesienie rangi edukacji kulturalnej w wychowaniu oraz kształceniu dzieci.

Projekty realizowane w przedszkolu:

1.Varsavianistyczna szkoła

Działania organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Cele:

 1. Dalsze systematyczne upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości: jej historia, wybrane budowle, zabytki architektury, przyrody, pomniki.
 2. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności lokalnej.
 3. Krzewienie postaw patriotycznych
 4. Inspirowanie twórczych działań dzieci.
 5. Integracja środowisk przedszkolnych.

Sposoby realizacji:

 • Prowadzenie zajęć w placówce.
 • Przygotowanie i prezentacja przedstawień.
 • Organizowanie wystaw plastycznych.
 • Wyjścia do muzeów, wycieczki, gry terenowe.
 • Organizowanie i udział w różnorodnych przeglądach, konkursach przygotowanych przez inne placówki.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi, których losy lub aktywność wiązały się, wiążą z naszym miastem.

2. Czytające Przedszkola

Projekt organizowany przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.

Cele:

 1. Poznawanie przez dzieci wybranych utworów literatury dziecięcej.
 2. Ukazywanie piękna i bogactwa języka ojczystego.
 3. Wprowadzanie dzieci w świat wartości. Wspieranie rozwoju moralnego, emocjonalnego, umysłowego.
 4. Rozwój umiejętności językowych przedszkolaków.
  Doskonalenie poprawnej artykulacji, prawidłowe operowanie oddechem.
 5. Rozumienie potrzeby szanowania książek.
 6. Przybliżanie dzieciom zawodów ludzi związanych z powstawaniem książek.
 7. Integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego (zachęcanie dorosłych do czytania dzieciom).
 8. Propagowanie czytelnictwa, wymiany książek.

Sposoby realizacji:

 • Codzienne spotkania z książką – zajęcia, pora relaksu.
 • Tworzenie kącików prozy i poezji (poznawanie sylwetek, twórczości wybranych autorów literatury dziecięcej).
 • Tworzenie przez przedszkolaków książek o wybranej tematyce.
 • Udział w akcji „Cała Warszawa czyta dzieciom” – seanse literackie: czytanie literatury przez nauczycieli, pracowników przedszkola, rodziców innych bliskich oraz gości specjalnych.
 • Wizyty w bibliotekach, księgarniach.
 • Udział w przeglądach, konkursach recytatorskich organizowanych na terenie przedszkola i przez inne placówki.
 • Udział w akcji „Książeczka dla szpitala” na rzecz chorych dzieci.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców pt. „Co warto przeczytać dziecku” (prezentowanie interesujących pozycji literatury dziecięcej).

3. Spotkania z muzyką i teatrem

Cele:

 1. Wyposażanie dzieci w wiedzę o muzyce i teatrze.
 2. Zapoznawanie z różnymi formami teatru, rodzajami muzyki
 3. Bogacenie czynnego słownictwa dzieci związanego z działalnością muzyczną i teatralną.Rozbudzanie pozytywnego stosunku do tych dziedzin kultury.
 4. Przygotowywanie najmłodszych do uczestnictwa w kulturze.
 5. Rozbudzanie aktywności, twórczości, kreatywności dzieci. Wyrabianie odwagi i śmiałości.
 6. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień przedszkolaków.
 7. Rozwijanie umiejętności współdziałania w procesie twórczości muzycznej i teatralnej.
 8. Integracja środowisk przedszkolnych i rodzinnych.

Sposoby realizacji:

 • Prowadzenie zabaw, zajęć muzycznych, teatralnych także z wykorzystaniem metod twórczych.
 • Prowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny.
 • Tworzenie kącików muzycznych i teatralnych.
 • Przygotowywanie przez przedszkolaków przedstawień i ich prezentacja m.in. na uroczystości z okazji Pasowania na przedszkolaka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, podczas Przedszkolnego Festiwalu Teatralnego, w ramach Ursynowskiego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych, dla podopiecznych Centrum Alzheimera w Warszawie i podopiecznych Dziennych Domów Opieki Społecznej na Ursynowie i w Wilanowie.
 • Prezentacja przedstawień dla dzieci, przygotowanych przez Przedszkolną Grupę Teatralną.
 • Prowadzenie warsztatów muzycznych i teatralnych – wspólne działania dzieci i rodziców.
 • Udział w koncertach muzycznych i różnorodnych spektaklach teatralnych organizowanych na terenie przedszkola.
 • Współpraca z placówkami kulturalnymi na terenie Ursynowa m.in. z Domem Kultury Imielin.
 • Wizyty w warszawskich teatrach.
 • Uczestniczenie w konkursach wokalnych, recytatorskich organizowanych przez inne placówki.
 • Prowadzenie kącika informacyjnego – Co?, Gdzie?, Kiedy? – wskazywanie rodzicom ciekawych spektakli, wystaw, imprez dla dzieci.
 • Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 310

4.W świecie sztuk plastycznych

Cele:

 1. Wyposażanie dzieci w wiedzę dotyczącą sztuk plastycznych, środków wyrazu.
 2. Uwrażliwianie na zjawiska otaczającej rzeczywistości.
 3. Inicjowanie, stymulowanie działalności plastycznej dzieci literaturą, muzyką, teatrem.
 4. Tworzenie warunków do swobodnej, twórczej aktywności.
 5. Kształtowanie uczucia empatii podczas działań na rzecz innych.
 6. Zapewnianie kontaktu z wytworami sztuki ludowej.

Sposoby realizacji:

 • Systematyczne prowadzenie zabaw i zajęć plastycznych w placówce.
 • Uczestniczenie dzieci w warsztatach plastycznych w przedszkolu jak i poza nim.
 • Stworzenie w grupach kącików regionalnych.
 • Tworzenie wernisaży prac dzieci na terenie placówki.
 • Świąteczne kiermasze prac plastycznych przedszkolaków.
 • Organizowanie i udział przedszkolaków w przeglądach i konkursach twórczości plastycznej.
 • Zwiedzanie wystaw, galerii, muzeów- poznawanie dzieł sztuki z zakresu m.in. rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki i ich twórców.
 • Organizowanie spotkań z twórcami ludowymi.

5.Przedszkole młodych patriotów

Cele:

 1. Przekazywanie wiedzy na temat kraju ojczystego w różnych formach wyrazu.
 2. Kształtowanie szacunku do własnego państwa.
 3. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, postawy patriotycznej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
 4. Umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych.

Sposoby realizacji:

 • Prowadzenie zajęć, zabaw, pogadanek, rozmów nt. „Patriotyzm na co dzień”, Co dla mnie oznacza bycie patriotą?.
 • Organizowanie apeli patriotycznych z okazji Święta Niepodległości, Dnia Flagi.

6. Przedszkolak poznaje świat

Cele:

 1. Zachęcanie do odkrywania i poznawania kultury, tradycji i zwyczajów innych kultur.
 2. Budowanie szacunku i zrozumienia oraz otwartej postawy w stosunku do przedstawicieli różnych narodowości i kultur.
 3. Uświadamianie dzieciom odmienności kulturowej.

Sposoby realizacji:

 • Prowadzenie spotkań z podróżnikami, mieszkańcami innych krajów, osobami związanymi zawodowo z podróżowaniem (pilot wycieczek, stewardessa)
 • Wycieczki w miejsca związane z podróżami: port lotniczy, dworzec kolejowy, dworzec autokarowy, biuro podróży , punkt informacji turystycznej, centrum kultury.
 • Organizowanie warsztatów przybliżających kulturę innych krajów- obchodzenie świąt, festiwali, festynów
 • Wycieczki do muzeów oraz instytucji związanych z wielokulturowością m.in. Muzeum Azji i Pacyfiku, Historii Żydów Polskich, Etnograficzne.
 • Wzbogacanie zasobów przedszkola o nowe pozycje literackie, płyty, mapy, plakaty, tablice informacyjne.
 • Wycieczki do skansenów, obiektów przyrodniczo – muzealnych w celu przybliżenia elementów folklorystycznych różnych kultur.

Ogłoszenia

Wydarzenia przedszkolne:
 • 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
 • 5 kwietnia Warsztaty Labolo
 • 17 kwietnia Teatrzyk Złoty Dukat „Sprzątnie lasu”
 • 22 kwietnia  Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi /Godzina Dla Ziemi
 • 25 kwietnia Koncert muzyczny „Lachowskie granie” – tańce i pieśni z Nowosądecczyzny
 • 30 kwietnia Apel patriotyczny z okazji Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja
 • Kwiecień Akcja Charytatywna „Pola Nadziei”
 • Kwiecień/ Maj W świecie Janusza Korczaka – wystawa plastyczna
Skip to content